بروکرها
forex
تعیین قویترین مناطق عرضه و تقاضا در چارت

تعیین قویترین مناطق عرضه و تقاضا در چارت

قبل از آموزش عرضه و تقاضا دوست دارم با یک توضیح مختصر با کل مقاله شما را آشنا کنم، ھمانطور که میدانید و در مقالات قبل راجع به ان صحبت کردم بانک ھا در بازار فارکس به انجام معلامله می پردازند که این معاملات توسط تریدرھا یا سایر روش ھا انجام و حجم معاملات بانک ھا از تعداد اردرھای خرید یا فروشی که قرار می دھند مشخص می شود در حقیقت بزرگترین تعداد معاملات و سفارشات در فارکس مربوط به بانک ھاست.

اما جھت روند وابسته به باور تریدرھا است واگر به این نتیجه برسند که بازار در حال ریزش است دستور فروش روی ارز یا فلز یا.. می گذارند تا از طریق اردر فروش درامد زایی کنند و تریدرھای بانک ھا بر اساس پیش بینی اینکه چه حرکتی در اینده توسط سایر تریدرھا انجام میشود اقدام به گذاشتن سفارشات معاملاتی خود می کنند.

به عنوان شخصی که تحلیل ھایش مورد استفاده بانک ھا قرار میگیرد میگویم ما می توانیم جریان سفارشات معامله گران را تشخیص دھیم و از روی ان به تعیین مناطق عرضه و تقاضا بپردازیم. حتی قبل از انکه بانک ھا وارد عمل شوند و در ان مناطق سفارش قرار دھند.

اما نکته اساسی تعیین جھت ترید معامله گران است می دانیم که اکثرا تریدر ھای خرد در جھت روند ترید می کنند . و بررسی میکنند که در زمان گذشته نمودار در چه جھتی حرکت کرده و بیشترین احتمال را میدھند که نمودار به ادامه روند قبل بپردازد.برای مشخص کردن مناطق عرضه وتقاضا ما نواحی عرضه و تقاضا را در گذشته و با توجه به روند ھای گذشته تعیین می کنیم. ما نگاه میکنیم در کدام نواحی بیشترین سفارش خرید یا فروش گذاشته شده است و از روی ان تصمیم می گیریم که ان مناطق می تواند مناطق عرضه و تقاضا باشد یا خیر. ما مدام باید به مقایسه بین مناطق عرضه و یا تقاضا بپردازیم و سعی کنیم بفھمیم کدامیک از آنھا برای بانک ھا میتواند جذاب باشد تا سفارشات خود را در انجا قرار دھند و باید به این نکته توجه کنیم که بانک ھای بزرگ پوزیشن ھای خود را مدت طولانی در جھت روند باز نگه دارند .

فرض کنید شما دو ترید خرید دارید یکی یک لات و دیگری 1000 لات تمایل دارید کدام پوزیشن بیشتر باز بماند. تمایل دارید کدام پوزیشن بیشتر در جھت روند حرکت کند .مسلما پوزیشن 1000 لاتی و اگر این پوزیشن در خلاف جھت سود بردن شما حرکت کند تمایل دارید که به جھت اصلی و در جھت سود کردن شما برگردد. این اساس و پایه روش ترید من است یعنی قرار دادن سفارش در نواحی که بانک ھا بزرگترین سفارشات خود را در ان قرار دادند.

ترسیم زون

ابتدا ببینیم یک ناحیه عرضه و تقاضا چطور رسم می شود و جاھایی که بانک ھا سفارش خود را قرار می دھند بصورت ناحیه رسم کنیم.

ناحیه عرضه و تقاضا

شکل بالا نمودار ین در تایم یکساعته است و.اکثر تریدرھا ناحیه تقاضا را مانند بالا رسم میکنند یعنی اخرین کندل نزولی قبل از شروع حرکت صعودی را پیدا میکنند و از نقطه اپن کندل تا انتھای شادو پایین را به عنوان منطقه تقاضا رسم می کنند.

مشکل این است که تریدرھای بانک ھا سفارشات خود را در این منطقه قرار نمی دھند و سفارشات خود را در ناحیه نارنجی رنگ قرار می دھند . ما در این ناحیه مشکی رنگ ترید نمی کنیم و سفارشات خود را در انجا قرار نمی دھیم.

اما دلیل اینکه بانکھا سفارشات خود را انجا قرار می دھند چیست؟ دلیل ان این است که بانک ھا موقعی وارد پوزیشن خرید می شوند که به اندازه کافی سفارش فروش در ان ناحیه باشد و در ناحیه نارنجی رنگ نقطه ای است که سفارشات فروش بیشتری وارد می شود. بانکھا سفارشات خود را در لو سویینگ قرار می دھند.

جاھایی که بانک ھا سفارش خود را قرار می دھند

شکل بالا نمودار اوزی در تایم فریم یک ساعته می باشد بانکھا در lower low با پوزیشن خرید وارد شدند و سبب جھش قیمت به سمت بالا شدند. نقطه دیگری که پتانسیل ورود برای بانک ھا را داشته با علامت ضربدر مشخص شده می بینید که این دو سفارش چقدر نزدیک ھم ھستند.

ھنگامی که شما دنبال جریان سفارش بانک ھا ھستند باید مناطق قوی که انھا برای بار اول وارد شدند پیدا کنید مانند lower low بالا که به صورت واضحی مشخص است و منتظر باشید در نزدیک این نقطه آن ھا یکبار دیگه وارد پوزیشن شوند و شما ھمراه آن ھا وارد شوید.

اگر نمودار صعودی ای است در سویینگ High بعد از نقطه ورود اول بانک ھا شما احتمال ورود مجدد بانک ھا را باید بدھید.

و اگر نمودار نزولی است در سویینگ Low بعد از نقطه ورود اول بانک ھا شما باید احتمال ورود مجدد بانک ھا را بدھید.

در این نقاط بعد از درجا زدن کندل ھا انتظار ورود مجدد بانک ھا را می کشیم تا با جریان سفارش نمودار را به حرکت در آورند.

تعیین قویترین مناطق عرضه و تقاضا

ما در زیر بصورت پله پله مراحل تعیین قویترین مناطق را شرح می دھم. یک نکته مھم را در اول کار شرح بدھم از دو طریق می توان قویترین مناطق عرضه و تقاضا را پیدا کرد:

  1. روش اول از طریق پیدا کردن و فھمیدن اینکه در کدام ناحیه بیشترین حجم سفارش را گذاشتند که این کار برای ما غیر ممکن است.
  2. روش دوم از طریق مقایسه بین نواحی عرضه باھم یا مقایسه نواحی تقاضا باھم تا از طریق مقایسه انھا مھمترین نواحی را پیدا کنیم
قویترین مناطق عرضه و تقاضا

درشکل بالا نمودار یک ساعته اوزی را مشاھده می کنید در شکل دو منطقه عرضه نشان داده شده است که منطقه عرضه 1 از 2 قویتر است. دلیل این قوی بودن چیست؟ دلیل ان این است که تریدرھای بانکھا سفارشات فروش بزرگتری در این ناحیه قرار دادند و باعث شدند ناحیه عرضه 1 قویتر باشد برای درک بھتر جریان و اینکه بفھمیم بزرگترین سفارش فروش کجا قرار داشته باید نمودار را به عقب برگردیم . دیدن بزرگترین سفارش فروش به شما سرنخ ھای خوبی خواھد داد که چه تعداد خریدار از گذشته تا الان وارد جریان نزولی شده است.

ناحیه عرضه

شکل بالا به شما نشان می دھد بازار قبل از ناحیه عرضه 1 چه شکلی داشته است . ھمانطور که می بینید یک حجم بزرگی از سفارشات فروش قبل از ناحیه عرضه 1 وجود داشته است که باعث شده ناحیه عرضه 1 شکل بگیرد.

اولین HIGH که با علامت ضربدر نشان دادم بر اثر حرکت بانک ھا بوجود امده است در حقیقت انھا برای اینکه سفارش فروششان را در نقطه خوبی وارد کنند قیمت را بالا بردند تا سایر خریدارھا وارد خرید شوند و ناگھان اولین دسته از سفارشات بزرگ فروش خود را قرار داده اند.

یک نگاه سریع به چارت کنید چه چیزی توجه شما را جلب می کند؟ یک روند نزولی که با فلش قرمز نشان داده شده است و این روند به یک نقطه می رسد که من با خط عمودی قرمز مشخص کردم در این نقطه بسیاری از تریدرھا اقدام به فروش می کنند اما دلیل فروش در ان نقطه چیست؟

من در مقاله ھای قبلم راجع به ان صحبت کردم. و گفتم چطور حرکت ھا در بازار روند را تشکیل می دھند.

به اخرین سویینگ قبل از خط قرمز توجه کنید در تایم یک ساعته این سویینگ موج قوی ای محسوب نمی شود تا تریدرھایی که در تایم فریم یک ساعته ترید می کنند را مجبور به فروش کند ولی بسیاری از تریدرھایی که در تایم فریم پایینتر ترید می کنند، در تایم پایین ترید می کنند ھمین موج را در تایم پایین روند قوی ای می بینند. و اقدام به سل در تایم ھای پایین میکنند تعداد کمتری ھم در تایم فریم یکساعت با دیدن سویینگ لو اقدام به فروش می کنند.

وقتی مارکت بعد از زدن سویینگ لو حرکت می کند یک Lower High می زند و بعد از lower high یک ریزش دیگر شکل می گیرد که باعث می شود نمودار یک lower low بزند. و یک حرکت جدید شکل میگیرد سپس بازار به سمت بالا حرکت می کند و دوباره بعد از یک وقفه بالاتر می رود و یک higher low را می زند این higher lowباعث می شود فروشنده ھا علاقه کمتری به فروش از خود نشان دھند چون بازار رفتار منظمی از خود نشان می دھد. مدت زمانی نمیگذرد که بازار از higher low که زده بالاتر می رود و در اینجا higher low را که قبلا تشکیل داده بود میشکند و بالاتر می رود. شکست higher low باعث می شود که عده زیادی از تریدرھا وارد پوزیشن خرید بشوند چون به نظر می رسد بازار میخاھد یک حرکت صعودی بزرگ را شکل دھد قبل از اینکه بانک ھا وارد بشوند و سل کنند یک کندل صعودی خوب شکل می گیرد که معنی ان این است که تعداد زیادی خریدار وارد بازار شده است ھنوز کندل یک ساعته بسته نشده بانک ھا وارد پوزیشن سل می شوند و کندل صعودی را تبدیل به پین بار می کنند.

حالا متوجه شدید چرا زون 1 مھمتر از زون دو می باشد و چـرا سفارشـات بیـشتری در ان قرار گرفته است چون فریب بزرگتری پشت ان شکل گرفته است و روند صعودی قوی ای ناگھان به نزول تبدیل شده است.

ناحیه تقاضا

به شکل بالا توجه کنید که نمودار ین در تایم فریم یکساعته است. ما دو ناحیه تقاضا را در شکل بالا مشخص کرده ایم ناحیه عرضه یک را نگاه کنید تمام نقاط LOW که با ضربدر مشخص کردم نقاطی ھست که تریدر ھای بانک ھا وارد پوزیشن خرید شده اند و ما آن ھا را با علامت ضربدر مشخص کرده ایم این نقاط باعث

بوجود امدن ناحیه تقاضا یک شده است.

اما نقطه ای که با فلش مشخص کرده ام نقطه ای است که بانک ھا وارد پوزیشن خریـد شـده انـد و این تنھا پوزیشن خرید باعث بوجود امدن ناحیه تقاضا 2 شده است.

برای اینکه بفھمیم کدام یک از این دو ناحیه تقاضا قویتر است باید در دو ناحیه تقاضا بگـردیم و پـایین ترین نقطه low قبل از تشکیل ناحیه را پیدا کنیم . این نقطه جایی اسـت کـه بانـک ھـا بزرگتـرین سـفارش خرید خود را قرار داده اند . در ناحیه 1 پایین ترین low در سمت چپ و گوشه تـصویر واقـع شـده و در ناحیـه تقاضا 2 یک نقطه low بیشتر نداریم که بلندترین کندل نزولی ان را در نظر می گیریم این نقطه جایی اسـت که فروشنده ھا نیز وارد شده اند و در ادامه روند نزولی پوزیشن فروش بزرگی قرار داده اند ولی بانـک ھـا بـا قرار دادن یک سفارش خرید بزرگتر سفارش ھای فروش آن ھا را جذب کرده اند و برنده این جنگ شده اند.

سفارشات خرید

به شکل بالا توجه کنید به علامت ضربدر در گوشه سمت راست نمودار و پایینترین نقطه نمودار توجه کنید این نمودار در حقیقت نمـودار قبـل از تـشکیل منطقـه عرضـه 1 اسـت و نقطـه ضـربدر کـه در ایـن شـکل مشخص شده در حقیقت lowest low ای است که در بالا راجع به ان صحبت می کـردیم و گفتـیم قـویترین سفارشات خرید وارد ان شده است و فروشنده ھا در انجا شکست خورده اند.

روند نزولی که در بالا می بینیم تنھا در نمودار یکساعته قابل مشاھده نیست بلکـه یـک رونـد نزولـی قوی است که در سایر تایم فریم ھا ھم به وضوح دیده می شود.

بررسی نمودار

خوب به بررسی نمودار روزانه ھمان چارت بپردازیم و دوباره باید بگویم این چارت قبل از ان سفارش خرید بزرگ است که جھت را عوض کرده و در شکل ھای بالا با ناحیه تقاضا 1 مشخص شده . نمودار چگونه به نظر می رسد؟ یک روند نزولی بسیار قوی.

بسیاری از تریدرھا جھت را از تایم فریم بالاتر تشخیص می دھند و در تایم فریم پایین تر معامله می کنند . وقتی تریدرھا به نمودار تایم بالاتر که ھمین نمودار روزانه است توجه می کنند یک روند نزولی بسیار قوی می بینند که احتمال ادامه پیدا کردن ان بسیار زیاد است بدون شک برای خاتمه دادن به چنین روند نزولی بزرگی باید سفارشات خرید بسیار بزرگی قرار داد تا فروشندگان را متقاعد کنند که روند تغییر کرده.

بوجود امدن ناحیه تقاضا

شکل بالا ھمان نمودار اوزی می باشد .منتھی نمودار را به جایی اوردیم که بانک ھا بزرگترین سفارش خرید خود را قرار داده اند و این سفارش خرید باعث بوجود امدن ناحیه تقاضا 2 شده است. اگر به چارت خوب دقت کنید یک حرکت صعودی قوی بعد از زون یک میبینید که بعد از این حرکت سریع یک خرید قوی توسط بانک ھا انجام شده که با فلش مشخص شده و باعث تشکیل ناحیه 2 شده است. در شکل ھای قبل دیدیم روند نمودار قبل از ناحیه 1 ریزشی بود و ناگھان یک ناحیه تقاضا قوی ریزش را متوقف کرد و بعد از ناحیه تقاضا این حرکت سریع به سمت بالا فروشنده ه ھایی را که در تایم بالا ترید می کنند را به فکر می برد و انھا احتمال برگشت روند را خواھند داد.

به موج کوچک نزولی در ناحیه 2 قبل از علامت فلش دقت کنید درست قبل از اینکه بانک ھا دومین سفارش بزرگ خود را قرار دھند.دلیل این موج نزولی این است که بانکھا برای سفارشات خرید خود باید دنبال سفارشات فروش بگردند و با ایجاد این موج نزولی کوچک سعی در جمع کردن سفارشات نزولی دارند و ان اندک تریدرھایی را که ھنوز باور نکرده اند روند برگشته با دیدن یک روند نزولی اقدام به فروش خواھند کرد و در دام بانک ھا خواھند افتاد. 

با مقایسه ناحیه تقاضا 1 و ناحیه تقاضا 2 به این نتیجه میرسیم ناحیه تقاضا 1 بسیار بسیار قویتر از ناحیه تقاضا 2 است به دلیل اینکه سفارش خرید بسیار بسیار بزرگتری در ناحیه 1 گذاشته شده .

اما ما از کجا فھمیدیم که سفارشی که در ناحیه 1 گذاشته شده بزرگتر است؟ مگر ما دسترسی به حجم معاملات داشتیم؟

جواب ان است که ما قبل از ناحیه 1 یک روند قوی نزولی داشتیم که سفارش 1 روند قوی نزولی را تبدیل به صعودی کرده ولی قبل از ناحیه 2 یک روند صعودی داشتیم که ناحیه 2 ان روند صعودی را تقویت کرده پس ناحیه 1 بسیار قویتر است.

تعیین مھمترین مناطق عرضه و تقاضا در حالت جمع اوری سفارش در نمودار

در شکل زیر نگاه کنید : ھر ناحیه ای که مدت زمان طولانی تری مارکت در ان ناحیه مانده باشد و وقت صرف کرده باشد مھمتر است.

اگر شما با دقت نگاه کنید می بینید ناحیه 1 قویتر است چون از لحاظ زمانی 63 ساعت زمان برده ولی ناحیه 2 از لحاظ زمانی 28 ساعت زمان صرف ان شده است.اما دلیل این موضوع چیست؟ ھرچقدر زمان صرف شده در یک ناحیه بیشتر شده باشد سفارشات خرید و فروش بیشتری در ان قرار داده می شود با ھر High یا Low که در ناحیه زده می شود عده ای از تریدرھای خرد یا کلان سیگنال تغییر روند می گیرند و وارد پوزیشن می شوند و این انباشتگی بزرگ سفارشات باعث می شود بانک ھا سفارشات خرید یا فروش خود را در انھا قرار دھند.

سیگنال تغییر روند

جمع بندی

برای پیدا کردن قویترین ناحیه عرضه و یا تقاضا در چارت بدنبال نواحی زیر باشید: 

  1. نواحی که در ان نمودار تغییر جھت داده و روند عوض شده است.
  2. نواحی که از لحاظ زمانی بیشتر وقت صرف ان شده است و نمودار بیشتر در حالت ساید بوده و درجا زده است.

سپس در این نواحی دنبال بزرگترین ریزش بگردید جایی که بزرگترین جنگ بین خریدارھا و فروشنده ھا شکل گرفته و ان قسمت را به عنوان مھمترین بخش در نظر بگیرید.

مطالب مرتبط