بروکرها
forex
تشخیص و کشف دلایل تشکیل پین بارها

تشخیص و کشف دلایل تشکیل پین بارها

اکثر تریـدرھا ھر وقت که یک کندل پین بار را می بینند یک معامله قرار می دھند. بسیاری از تریدرھا فکر میکنند که ھمه کندلهای پین باری را کـه در نمـودار قیمـت مـی بیننـد بـه یـک علت مشترک بوجود آمده ، در اینجا منظور شکل پین بار نیست، بلکه منظور، علـت پیـدایش ایـن کنـدل در بازار می باشد. و علت این ذھنیت ھم اینست که اکثر کتابها و سایتهای معامله گری بیان میکنند که علـت ایجاد کندل پین بار در بازار اجرای دستورات خرید یا فروش تریدرھای بانکی است. بدون در نظر گرفتن صحت این نکته از نظر علم تکنیکال ، باید بگوییم که علت اینکه تریـدرھای بـانکی خرید یا فروش می کنند ھمیشه این نیست که بخواھنـد بـا قـراردادن معـاملات جدیـد از بـازار پـولی بدسـت آورند.

بعضی از اوقات تریدرھای بانکی می فروشند برای اینکـه دارنـد از پوزیـشن ھـای خریـد قبلـی کـسب سود می کنند و پین بار نزولی (bearish pin bar) که بدلیل این اقدام ایجـاد مـی شـود ، قاعـدتا شـبیه پـین باری که بعلت قرار گرفتن پوزیشن ھای فروش تریدرھای بانکی با ھـدف پولـسازی از معاملـه شـان در آینـده ایجاد شده باشد، نیست.

اگر تا حالا موفقیت زیادی در ترید روی پین بار نداشته اید، به شـما اطمینـان میـدھم کـه علـتش ایـن نبوده که ما در تحلیل و انالیز تان اشتباه کرده اید، منظورم این است که علت عدم موفقیت شما در ترید روی پین بار اشتباه در تشخیص و ترسیم چیزھایی مثل سطوح حمایت و مقاومت ، یا تشخیص اشتباه کندل پـین بار یعنی کندلی با سایه بلند و بدنه کوچک نیست.

واقعیت این است که خیلی از پین بارھایی که با آنھا ترید می کنیـد. واقعـا ھـیچ وقـت شانـسی بـرای موفق بودن در ھمان نقطه ای که این الگوی کندلی را تشخیص داده اید ، ندارند. نه بخاطر اینکه قیافه شـون شبیه پین بار نیست و یا انطباق درستی با سطوح لازم تکنیکال نداشته اند ، بلکه به ایـن خـاطر اسـت کـه این پین بار توسط تریدرھای بانکی کـه بخواھنـد قـصد بازگـشت بـازار (market reverse) را داشـته باشـند ، بوجود نیامده اند. تنھا زمانی با ورود شما در جھت نزول روی تشکیل یک پین بار ، یک ترید موفق بدست می آید ، که این پین بار با قرار دادن معاملات تریدرھای بانکی به منظور بازگشت بازار بوجود امده باشد. که البتـه بـسیاری از پین بارھایی که شما در چارت می بینید به این علت بوجود نیامده اند ، بلکـه بعلـت کـسب سـود تریـدرھای بانکی از ترید ھای موجود شان بوجود امده اند. این کندل ھای پین بـار احتمـال موفقیـت خیلـی پـایینی را در بازگرداندن بازار و ایجاد ریورسال دارند. زیرا که بانکھا ھنوز میخواھنـد بـازار در جھتـی کـه آنھـا تریدھایـشان را قرارداده اند ، حرکت کند.

فکر کنم بھتر باشه ، تا با نشان دادن رایج ترین مدل ھای پین بار که میتوانید در بـازار ببینیـد ، کـار را شروع کنیم.

پین بار کسب سود ، ھمانطور که از نامش پیداست، توسـط تریـدرھای بـانکی جھـت کـسب سـود از معاملات موجودشان در بازار بوجود می اید.

بنظر میرسد خیلی از پین بارھایی که تا حالا دیدین و روی ان ترید کردید ،پین ھای کسب سود بوده ، این مدل پین بار رایج ترین مدل پین بار است که در بازار بوجود میاد، و در ھر تایم فریمی ھم یافت میشود.

و متاسفانه این پین بار ھا بسیار ھم شبیه پین بارھای ایده آل کتابی برای ترید ریورسال و بازگـشت قیمتی ھستند ، که غالبا باعث قرار گرفتن معاملات توسط تریدرھای خرده پا و ضرر آنھا می شود.

ھمه عملیاتی که بانکھا می توانند در بازار انجام دھند ، مثل قراردادن ترید، بـستن تریـد و غیره ھمگی وابسته به ایـن ھـستند کـه چقـدر سـفارش خریـد یـا فـروش دارد توسـط قـرار گـرفتن معـاملات تریدرھای دیگر وارد بازار می شود.

معاملات برداشت سود عملی است که زمانی به پایان می رسد که بانکھا سفارشات خرید یا فروش کافی را از قرار گرفتن ترید تریدرھای دیگر بوجود بیاورند و جذب کنند. اگر موقعیتی داشته باشـیم کـه در آن بانکھـا بخواھنـد قـسمتی از سـود در معـاملات خریـد شـان را برداشت کنند ، تنھا راھی که بـرای اینکـار وجـود دارد اینـ است کـه بقیـه تریـدرھا وارد بـازار شـوند و معـاملات خریدشان را قرار دھند.علتش ھم اینه که وقتی بانکھا می خواھند سودشان را برداشت کنند ، در واقعا دارند قسمتی از آنچه را که در قیمت پایینتری خریدند را می فروشند .و تنھا راھی که انھا می توانند بفروشند نیـز اینست که یکی پیدا شود و بخواھد بخرد.و اگر کسی نباشد که بخواھد بـرای خریـد وارد بـازار شـود ، بانکھـا قادر نخواھند بود تا سودشان را برداشت کنند چون کسی را ندارند که بھش چیزی را بفروشند.

اگر چه تریدرھای بانکی معمولا برداشت سودشـان را بـه صـورت مـستمر در طـول مـدت معاملاتـشان انجام می دھند،با این وجود بیشترین مقدار سود را در زمانی که معاملاتشان را می خواھند ببندند برداشـت می کنند و تریدرھای بانکی زمانی این کار را انجام می دھند که سفارشـات زیـادی در جھـت مخـالف توسـط قرار گرفتن معاملات تریدرھای دیگر ، وارد بازار شود. معمولا، تریدرھای دیگر زمانی سفارشات سنگین در جھت مخالف قرار مـی دھنـد کـه مطمـئن شـده باشند که بازار به راه خودش در جھتی که قرار دارد ادامه می دھد مثل وقتی که می بینند بـازار یـک حرکـت تیزی را به بالا یا پایین دارد.زمانی که این تریدرھا ترید خود را در بازار قرار می دھند، تریدرھای بـانکی شـروع به آغاز فرایند برداشت سود از معاملاتشان می کنند ، که در نتیجه آنچه در نمودار قیمت رخ میدھـد تـشکیل یک پین بار صعودی یا نزولی می باشد.

تـشکیل یک پین بار صعودی

در اینجا مثالی از یک پین بار نزولـی وجـود دارد کـه بعلـت برداشـت سـود توسـط تریـدرھای بـانکی از معاملات خرید قبلیشان که باعث صعود قیمت شده بوده، بوجود آمده اسـت. عمومـا زمـانی کـه ایـن پـین بـار نزولی داشته شکل می گرفته ، کنـدل در ابتـدای کـار مثـل کنـدل یک ساعته قبلـی حالـت صـعودی قـوی ای داشته. بسیاری از تریدرھا این کندل با دامنه بلند را دیده بودند و گمان کرده اند که علامتی برای شـروع یـک حرکت قوی رو به بالا در بازار است.

وقتی ساعت بعد شروع می شود ، قیمت شروع می کند به بالا رفتن و جمع کثیری از تریـدرھا مـی دوند ومعاملات خرید وارد بازار می کنند چرا که نمی خواھند چیزی را کـه فکـر مـی کننـد شـروع یـک حرکـت بزرگ در بازار است را از دست بدھند.

ھمین که قیمت بالا رفت ، تریدرھای بیشتر و بیشتری شروع به ورود معاملات خرید به بازار می کنند چرا که معتقدند یک حرکت به بالای بزرگتری در بازار در حال شکل گیری است ، که باعث مـی شـود بیـشتر افزایش پیدا کند.

تریدرھای بانکی می توانند ببینند که بسیاری از تریدرھا شروع به قراردادن پوزیشن ھای خرید در بازار کرده اند، و زمان را برای برداشت سود از تریدھای قبلیشان مناسـب مـی بیننـد ، چـرا کـه سفارشـات خریـد زیادی به بازار در پی ایجاد حرکت صعودی ، وارد شده است. 

وقتی تریدرھای بانکی شروع می کنند به برداشت سود ، ھمه سفارشات خریـد ورودی بـه بـازار کـه توسط تریدرھای خرده پا در تریدھای خریدشان وارد بازار شده بود ، مصرف می شود و قیمت شروع به ریزش می کند ، در این نقطه تریـدرھایی کـه پوزیـشن خریـد گرفتـه بودنـد ، شـروع مـی کننـد بـه بـستن تریـدھای خریدشان در ضرر ، بستن یک ترید خرید بازنده ، نیازمند اینست که شما چیزی را که در یک قیمت بد بدست آورده اید را بفروشید تا از این بدتر نشود.

و معنی ابتدایی آن ھم اینست که ، زمانی که تریدرھا شروع بـه بـستن پوزیـشن ھـای خریـد بازنـده شان می کنند ، سفارشات فروش در بازار قرارمی گیرد که باعـث مـی باشـد قیمـت بیـشتر سـقوط کنـد ، و باعث ایجاد سایه ای که ما در کندل پین بار نزولی می بینیم می شود.

فرایندی که در بالا ذکر شود، در واقع درباره نحوه پیدایش پـین بارھـای نزولـی ای بـود کـه در بـازار بـه علت برداشت سود ایجاد می شوند ، در مورد پین بار ھای صعودی منتج از برداشـت سـود نیـز فراینـد دقیقـا بھمین شکل است و فقط جھت انجام معـاملات بـرعکس اسـت. یعنـی بـه جـای برداشـت سـود از تریـدھای خرید، بانک ھا مشغول برداشت سود از تریدھای فروششان ھستند و تنھا راھـی کـه بـرای برداشـت سـود از تریدھای فروششان دارند اینست که تریدرھای دیگـر وارد بـازار شـوند و تریـدھای فروشـشان را در بـازار قـرار دھند.زمانیکه بانکھا شروع به برداشت سود کردند قیمـت شـروع مـی کننـد بـه صـعود و تریـدرھای دیگـر کـه می بینند قیمت دارد بالا می رود بالاجبار ترید ھای خودشان را در ضرر می بندند. بستن تریدرھای فروش در ضرر فرو رفته یعنی شما دارید چیـزی را کـه در قیمـت بـدی فروختـه ایـد را دوباره می خرید ، و این یعنی وقتی تریدرھای تریدرھای فروششان را در ضرر می بندند ، سفارشات خرید در بازار قرار می دھند که باعث می شود قیمت بالاتر برود، و در نھایت باعث ساخت سایه پین بار صعودی مـی شود.

چطور پین بارھای برداشت سود را بشناسیم

خوب ، حالا که یک پیش زمینه ای از نحوه ایجاد پین بارھای برداشت سود پیدا کردیـد ، میخـواھم بـه شما روشی را بیاموزم تا با استفاده از آن این کندل ھای پین بار را در زمانی که دارند در نمودار قیمت بوجـود می آیند ، شناسایی کنید.

قبل از شروع ، این نکته مھم است که درک کنید که غیر ممکن است بتوان با دقت 100 درصد تعیـین کرد که زمانی که یک پین بار تشکیل می شود بتوان گفت ناشـی از عمـل برداشـت سـود توسـط تریـدرھای بانکی بوده ، و تنھا زمانی می توان با قطعیت در این باره صحبت کرد که بازار بعد از ھای یا لوی پین بار بسته شود. 

یعنی یک کندل بعد از پین بار. با این وجود حتی اگر نتوانیم به طور یقین مطمئن باشـیم کـه علـت تـشکیل پـین بـار برداشـت سـود تریدرھای بانکی بوده ، با فھمیدن این که چه زمان ھایی محتمل تر است که پین بار ھای برداشـت سـود در بازار بوجود بیایند و با عنایت به چند حقیقت ساده در مورد نحوه بوجود آمدن ریورسال و بازگشت قیمت ، می توانیم با یک درجه اطمینان بالایی تشخیص دھیم که آیا تشکیل پین بار بدلیل برداشت سود توسط تریدرھای بانکی بوده یا نه.

پین بارھای برداشت سود

تصویر فوق پین بارھای نزولی ای را نشان میدھد که بعلت قراردادن معاملات فروش تریدرھای بـانکی به منظور برگرداندن و تغییر مسیر بازار بوجود آمده اند.(پین بار ریورسال)

ھمه ی پین بارھایی که بعلت ورود تریدرھای بانکی به بازار و قرار گرفتن معـاملات ایـشان بـه منظـور تغییر جھت بازار، بوجـود آمـده اند،ھمیـشه بعنـوان بخـشی از یـک سـاختار بازگـشتی بزرگتـر شـامل چنـدین سویینگ در خلاف جھتی که بازار می خواھد بازگشت داشته باشد شکل میگیرند. توجه داشته باشید که بازار چگونه قبل از ریورسال ، چھار سویینگ به بالا را ساخته است؟

ھر کدام از این سوئینگ بالا ھایی که ذکر شد به این خاطر بوجود آمده اند چـون تریـدرھای بـانکی در ھرکدام بخشی از معاملات فروششان را در بازار قرار داده اند.اگر ھـر کـدام از کتابھـای قبلـی مـن را خوانـده باشید) بازی صفر صفر – موسسات مالی بزرگ در بازار فارکس چگونه عمل می کنند می دانید که زمانی که بانکھا بخواھند که بازار برگردد (ریورسال) باید معاملاتشان را در نقاط مختلفـی از بـازار قـرار دھنـد. بانکھا نمی توانند یک حجم عظیمی از معاملات را در قیمتی که مد نظرشان است در بازار قرار دھند، چرا کـه سفارشات کافی برای نشستن و قرار گرفتن ھمه پوزیشن ھای ایشان در بازار وجود ندارد.

معنی عبارات فوق اینست که قبل از اینکه شاھد یک بازگشت (ریورسال) در بازار باشیم ،درست مانند آنچه در شکل قبل دیدید چندین سویینگ در بازار بواسطه قرار گرفتن معاملات تریدرھای بانکی در بازار ایجـاد میشود.

چیزی که الان می خواھم بگویم، اینست که اگر یک پین بار خواسته باشد باعث ایجـاد یـک ریورسـال قیمتی با اندازه چشمگیر شود، باید با چند سویینگ که قبل از ایجاد پین بار یا بعـد ازتـشکیل پـین بـار بوجـود آمده باشند ھمراھی شود، چرا که ما می دانیم وقتی بانک ھا درصدد ایجـاد یـک ریورسـال قیمتـی ھـستند قادر نیستند ھمه معاملاتشان را به طور ھمزمان در یک قیمت در بازار قراردھند. ھمچنین پین بار باید در قیمتی تشکیل شود که سویینگ ھا ایجاد شده انـد ،بـرای اینکـه زمـانی کـه بانکھا دارند تریدرھای مختلفشان را در بازار قرار می دھند ، ھمواره تلاش می کنند این عمل در محدوده ھم قیمت اتفاق بیافتد ،به این خاطر که این کار مانند اینست که انھا یک ترید بزرگ را در یک قیمت وارد بازار کرده باشند.

پین بار نزولی

در این جا مثالی از یک پین بار نزولی برداشت سود داریم که در تایم یک ساعته در نمودار USD/JPY ایجاد شده است. 

چنانکه که در این نقطه قابل مشاھده است ، نمی دانیم که آیا این پین بار واقعا مربوط به برداشت سود بوده یا نه ،اما آنچه را که در باره نحوه شکل گیری ریورسال در بازار می دانیم به ما مـی گویـد که بر اساس ساختار جاری بازار، بازار به راه خود ادامه خواھد داد ، و اینکه این پین بار یک پـین بـار ریورسـال باشد غیر محتمل است زیرا که چند سویینگ ھای معنی داری که در کنار یا نزدیکی سطح قیمتی کـه پـین بار ایجاد شده باشد، رخ نداده است.

یک سویینگ ھای مھم سویینگ ھایی است که باعث افت قیمتی چشمگیری در بازار بعد از افزایش قبلـی قیمت شود .چھار سویینگ ھایی که در شکل قبلی دیدید به این دلیل مھم بودند که ھر کدام باعـث ریـزش قیمتی زیادی پس از تشکیلشان شده بودند .

در شکل بالا می توانید ببینید که یک سویینگ ھای قبل از ایجاد پین بار وجود داشته است، و به نظر نمـی رسـد کـه ایـن سـویینگ ھـای مھـم باشـد زیـرا کـه بـازار بعـد از شـکل گیـری آن زیـاد ریـزش نداشـته است.سویینگ ھای ھایی که باعث ایجاد ریزش ھای بزرگ در بازار شوند ، عموما علامـت ایـن ھـستند کـه بانکھا معاملات فروششان را در بازار قرار داده اند. و ھمین شرایط نیز برای سویینگ لوھایی که در بازار شکل می گیرند، برقرار است.

اگر یک سویینگ ھای مھم اخیرا در محدوده قیمتی ایجاد پین بار نزولی شکل گرفته باشد ، می توانـد محـل مناسبی برای قرار گرفتن معاملات فروش بوده باشد، اما از نظر دیگاه پرایس اکشنی که قـبلا بـا ھـم صـحب کردیم ، می توان گفت که این پین بار در نتیجه برداشت سود تریدرھای بانکی از معاملات خریـد قبلـی شـان بوده و مربوط به انجام معاملات جدید نبوده است. معنی عبارت فوق اینست که زمانی که یک پین بار نزولی شکل گرفت شما ابتدائا نبایـد یـک معاملـه فـروش (sell) قرار دھید. زیرا که شواھد کافی برای اینکه شما را قانع سازد که تریدرھای بانکی معاملات فـروش بـه منظور بازگشت بازار قرار داده باشند ، ندارید. 

با این حال، به این معنا نیست که این پین بارنزولی دقیقا یک پین بار برداشت سوداست ؟ اگر تا حالا دیده اید که بازار می ریزد و در زیر لوی حرکت صعودی قبلی ی بعد ازریزش از سـویینگ ھـای بـه حرکت در می آید به احتمال زیاد این اتفاق بعلت قرار گرفتن معاملات جدید فروش توسط تریدرھای بانکی بـه منظور برگشت بازار (ریورسال) بوده است. در این سناریو ، شما باید در محدوده قیمتی کـه پـین بـار نزولـی بوجـود آمـده اسـت بـدنبال موقعیـت فـروش بگردید، به این خاطر که شما می دانید که تریدھای فروش اضـافی ای کـه بانکھـا ممکـن اسـت نیـاز داشـته باشند برای قرار گرفتن در بازار ، باید در محدوده قیمت فروش اولیه آنھا اجرایی شود. (منظـور منطقـه قیمتـی ای است که با پین بار نزولی پوشش داده شده است).

تشکیل کندل پین بار نزولی

شکل بالا اتفاقاتی را که بعد از تشکیل کندل پین بار نزولی ای که در بالا بحث کردیم رخ داده است را نشان می دھد.

ھمانطور که می بینید بازار بـه حرکـت خـود بـه بـالا ادامـه داده تـا اینکـه ھـای کنـدل پـین بـار را ھـم شکسته .زمانی که کل یک کندل استیک (از لو تا ھای) مدیریت شده تا کاملا بـالای ھـای پـین بـار بـسته شود ، میتوان مطمئن بـود کـه پـین بـار نزولـی توسـط تریـدرھای بـانکی بـه منظـور کـسب سـود از معـاملات موجودشان بوجود آمده است. مھمترین مزیتی که شما از کل مطالب فوق بدست میاورید اینست که ، از این به بعد لازم نیست بـه محض رویت یک پین بار در بازار معامله ای را قرار دھید. تریدرھا به محض رویت یک کندل پین بار دو دسته می شوند عده ای بلافاصله وارد معامله می شوند و عده ای صبر می کنند تا ببینند کندل بعدی می تواند لوی کندل پـین بـار (در پـین بارھـای نزولـی) و ھـای کندل پین بار (در گین بارھای صعودی) بشکند یا نه و بعد وارد معامله شوند .

متاسفانه این رفتار باعث می شود که بسیاری از افراد معاملاتشان را ببازند.زیرا کـه تریـدرھا از علـت اصلی ایجاد کندل پین بار در بازار بی اطلاعند، و در واقع آنھا کندل پین باری که احتمال بالایی برای بازگـشت بازار را دارد نمی شناسند.

اما از این به بعد شما می دانید، زمانی که یک کندل پین بار در بازار بوجـود امـد اول بایـد چـک کنیـد و ببینید که تعدادی سویینگ باید در اطراف محـدوده قیمتـی کنـدل پـین بـار بوجـود امـده باشـد. چـون اگـر ایـن سویینگ ھا باشند ، معنی اش اینست که کندل پین بار به احتمال بالا توسط تریـدرھای بـانکی و بـه منظـور بازگشت (ریورسال) بازار بوجود امده است. و در این موقعیت است که شما به محض شناسایی کندل پین بار می توانید معامله خود را در بازار قرار دھید ، زیرا شواھد کافی که به شما نشان میدھد که کندل پین بار بـه چه منظوری تشکیل شده را دارید و می دانید که پین بار به منظور ریورسال ایجاد شده است. حالا اگر یک پین باری پیدا شد و شما ببینید که اخیرا تعدادی سویینگ در محدوده قیمتی ایجاد پین بار وجـود نداشته باشد ، شما می دانید که این پین بار به علت برداشت سود از معاملات موجـود تریـدرھای بـانکی از معاملات موجودشان در بازار بوده و بازار قصد بازگشت ندارد. در این زمان شما اقدام به گذاشتن ترید بعد از ایجاد کندل پین بار نمی کنید ، بلکه صـبر مـی کنیـد تـا ببینیـد بازار بعد از ایجاد پین بار چگونه رفتار می کند. تا اینجای کار اگر فھم چیزھایی که برایتان در صفحات قبل توضیح دادم کمی سـخت بـوده، نگـران نباشـید.در انتھای این کتاب مثالھای زیادی از ترید وجود دارد که درآنجا من با شـما بـه صـورت کامـل فراینـدی را کـه نیـاز دارید تا جھت شناسایی وضعیت یک پین بار در بازار بکار ببرید را دوره میکنم و یادتان خواھم داد.

چه زمانھایی بیشتر احتمال تشکیل پین بارھای کسب سود وجود دارد؟

توانایی کشف پین بارھای برداشت سود اھمیت زیادی در زمان معامله گری بر اساس پین بـار دارد، امـا ازآن مھمتر درک ساختاری از بازار است که منجر به تشکیل کندل ھای برداشت سود در بازار می شود.

کندل پین بار برداشت سود

دراینجا مثالی از یک کندل پین بار برداشت سود آورده شده که درآن پین بار بعد از یک حرکت بـزرگ بـه بـالاتر ایجاد شده است.

توجه کنید که پین بار در نمودار فوق چطور ھمه معیارھای لازم را در خود برای تریدرھای پـرایس کاری که از ستاپ پین بار برای کشف یک بازگشت و ریورسال در بازار استفاده می کننـد داشـته است. ھمانطور که میبینید یک سایه بزرگ داریم و بدنه کندل نزولی بسته شـده اسـت.اگـر اینھـا برای سیگنال ریورسال کافی نیست ، یک مقاومت در تایم فریم یک سـاعته کـه کنـدل پـین بـار بـا سایه بلند از عبور از نا توان بوده نیز علامت دیگری برای ریورسال می توانسته باشد. 

ھمه این عوامل پیشنھاد می دھند که تشکیل پین بار احتمال وقـوع یـک بازگـشت و ریورسـال را قوت بخشیده، اما چنان که ملاحظه می کنید این ریورسال بوقوع نپیوسته و در عوض بـازار رفتـه تا درست دو کندل یکساعته بعد از تشکیل پین بار ھای پین بار را بشکند.

بسیاری از کتابھا و وبسایتھایی که به تریدرھا نحوه معامله گری بر روی پـین بـار را آمـوزش مـی دھند ، در این مواقع می گویند که پین بار فوق یک اتفاق نـادر اسـت کـه بـا وجـود مـساعد بـودن ھمه شرایط برای ریورسال بدون ھیچ دلیلی این امر اتفاق نیفتاده است. اما واقعیت این است که علت اینکه چرا پین بار منجر به ریورسال نـشده اسـت ، ایـن نیـست کـه این کندل یک پین بار نادر بوده که بدون ھیچ دلیلی به نتیجـه نرسـیده باشـد ، بلکـه بـه ایـن علـت بوده که این کندل بدلیل اقـدام تریـدرھای بـانکی در گذاشـتن معـاملات فـروش جدیـد در بـازار بـه منظور ریورسال بازار بوجود نیامده بوده.

 اگر بخواھیم صادق باشیم تفاوت زیادی بین اینکه پین بار چگونه سـاخته شـده بـا اینکـه پـین بـار تحت تاثیر چه سطوحی بوجود امده باشد، وجود ندارد. اما درک اینکه چـه چیـزی باعـث شـده کـه کندل پین بار شکل بگیرد و مثلا اینکه آیا بانکھا می خواستند معاملات جدیدی را وارد بازار کننـد تـا قیمـت و بـازار ریورسـال داشته باشد یا نه قاعدتا مھمتر از دو موضوع اول یعنی شکل پین بار و سطوح تکنیکـال درگیـر بـا پین بار می باشد. بسیار خوب بیایید به مثال برگردیم.

 این پین بار نزولی کسب سود

چنانکه در شکل ملاحظه می کنید، این پین بار نزولی کسب سود، درست بعد از یک حرکت صـعودی بزرگ در بازار بوجود آمده.

بسیاری از پین بارھای کسب سودی که در بازار می توان دید ، بعد از یـک حرکـت بـزرگ نظیـر شـکل فوق ایجاد می شوند. برای اینکه واقعا علتش رامتوجه شوید، از تون می خواھم برای یک دقیقـه تـصور کنیـد که شما چند ساعت قبل یک ترید خرید در بازار و قبـل از حرکـت بزرگـی کـه در تـصویر میـشه دیـد، قـرار داده باشید.

وقتی خبری که باعث ایجاد ایـن حرکـت بـزرگ در بـازار شـده منتـشر شـد، بـازار بـه سرعت به سمت بالا حرکت می کند و منجر به این می شود که معامله خریدی که شما چند ساعت قبل در بازار قرار داده اید حالا در سود خوبی رفته باشد.

خوب حالا کاری که شما می خواھید با این معاملـه کـه سـود خـوبی را دارد نـشان مـی دھـد بکنیـد چیه؟ برداشت قسمتی از سود معامله تان ؟بستن کل معامله؟ اگر جوابتان برداشت سود باشه باھاتون موافقم. بسیاری از تریدرھا بعد از اینکه ببیننـد معاملـه شـان در سود زیادی رفته باشه ، اقدام به برداشت بخشی از سود معامله می کنند .

میدانم که جواب بعضی از شما ھم بستن کل معامله است ، در این مورد ھم با شما موافقم. چرا که این ھم وقتی شما به یک پول زیادی می رسید خیلی شایع است. اما این نکته مھم را باید در ذھـن داشـته باشید که تریدرھای بانکی بوده اند که باعث ایجاد این حرکت بزرگ شده اند ، و این تریدرھا با یک جھش بالا

تریدھای شان را نمی بندند چون می خواھند و می دانند که بازار به بالاتر می رود.

خوب حالا می دانیم که در بخش بزرگی از بازار، اکثر تریدرھا ھمین که می بینند سود خوبی کرده اند می خواھند بخشی از این سود را برداشت کنند. و در نتیجه می توان فھمیـد کـه چـرا پـین بـار ھـای کـسب سود را به راحتی می توان درست بعد از حرکت ھای بزرگ بازار پیدا کرد.

وقتی حرکتھای بزرگ در بازار رخ می دھد ، معاملاتی که تریدرھای بـانکی در بـازار قـرارداده انـد ، بـه سود بزرگی می رود، بانکھا در این زمان تصمیم می گیرنـد کـه بخـشی از سـود بدسـت امـده در معـاملات خرید خود را برداشت کنند و به تبع این لاجرم قیمت بر خلاف جھت حرکت بزرگ قیمت حرکت می کند، و این باعث ایجاد یک پین صعودی یا نزولی خواھد بود.

چند پین بار کسب سود

تصویر بالا چند پین بار کسب سود که در تایم یکساعته در نمودار جفت ارز AUD/USD بـین روزھـای بیست و سوم و بیست چھارم مارس 2016 ایجاد شده است را نشان می دھد.

می توانید ببینید که ھر کدام از این پین بار ھای کسب سود درست پـس از حرکـت ھـای بـزرگ بـازار (که در این جا به صورت کندل ھای بلند و بزرگ قابل مشاھده ھست) بوجود امده اند. ولی در بعـضی اوقـات می توانید پین بارھای کسب سود را بعد از دسته ای از کنـدل ھـا کـه در مجمـوع نـشانگر یـک حرکـت بـزرگ ھستند ، مشاھده کنید. این ھا مدلھای مختلف حرکت ھایی ھستند که می توان قبل از تشکیل پین بار کسب سود در نمودار قیمت دید.وقتی شما رخداد حرکتھای بزرگی مثل این را در بازار می بینید، باید حواستان باشـد کـه ھـر پـین باری که بلافاصله بعد از این حرکات بزرگ بوجود می آید به احتمال بالا و نه قطعی به علت برداشت سود باید باشد.

مطالب مرتبط