بروکرها
forex
چرا پولبک های عمیق در بازارهای مالی اتفاق می افتد؟

چرا پولبک های عمیق در بازارهای مالی اتفاق می افتد؟

امروز مـا بـه چرایـی رخ دادن پولبـک ھـای عمیـق در بـازار فـارکس بـا جزئیـات بیـشتری نگـاه خواھیم کرد. پولبک ھا به تنھایی می توانند اطلاعات پرارزشی از پشت پرده بازار را برای ما اشـکار کننـد. به عنوان مثال، اگر بازار فقط با پولبک ھای کوچک مدیریت شود و سوینگ ھایی با برگشت کم عمق داشته باشه می تواند نشانگر این موضوع باشد که تعداد بسیار زیـادی از تریـدرھا در جھـت رونـد در حال معامله ھستند و این خود میتواند نشانه ای باشد که روند به زودی به پایان خواھد رسید. آنالیز پولبک ھای عمیق می تواند سرنخ ھای خوبی از اینکه موسسات بزرگ در بازار چه کار می کننند را به ما بدھد، اگر شما متوجه بشوید که علت تشکیل پولبک ھای عمیـق چیـست آنگـاه شما با درجه اطمینان و دقت بالایی می تونید مشخص کنید کـه مـسیر بـازار در چـه جھتـی خواھـد بود. و تا چه حدی به حرکت در یک جھت ادامه خواھد داد. من تمامی این مفاھیم را در سراسر مقاله توضیح داده و ھمچنین به شما نشان خواھم داد که چگونه با استفاده از سطح فیبوناچی 76.4 %پولبک ھای عمیق رو تعیین کنید.

پولبک ھای عمیق چیستند ؟

به زبان ساده، زمانیکه بازار یک بازگشت عمیق صعودی یا نزولی در سوینگ ھا انجام بدھد. یک پولبک عمیق ایجاد شده است این پولبک ھا معمولا به صورتی ھستند که ھمانند یک روند بـه نظـر مـی رسـند و شـما ایـن فرم حرکت را بارھا در طول روند مشاھده کـرده ایـد. بـه طـور کلـی اگـر شـما درک درسـتی از نحـوه عملکرد بازار در مورد نحوه انجام معاملات و بستن معاملات مردم داشـته باشـید و … ، پولبـک ھـای عمیق یکی از بخش ھای آموزنده ساختار بازار بوده که در نمودارھای خودتان می تونید ببینید. نه تنھا آنھا می توانند به شما در پیش بینی برگشت بازار کمک کنند، بلکـه بـسته بـه اینکـه پولبک عمیق خودش چقدر بزرگ باشد، می توانند ایده اینکه چطور برگشت ھـای بـزرگ اتفـاق مـی افتند و شکل می گیرند را نیز به ھمراه داشته باشد.

یکی از واضح ترین ویژگی ھای پولبک ھای عمیق این است که شما فکر می کنید بازار قصد حرکـت در جھت حرکت قبلی را دارد.

 

پولبک ھای عمیق

 

گاھی به سمت راست تصویر که با سه فلش علامت گذاری شده است بیندازید. اگر به حرکت نزولی بر روی چارت نگاه کرده باشید به احتمال زیاد شما فکر خواھید کـرد کـه بازار در حال سقوط به پاینتر و پولبک صعودی ، فقط یک پولبک اولیه ساده از یک حرکت نزولی جدیـد ادامه دار می باشد. اما یک لحظه صبر کنید ؟ حالا ببنید چه اتفاقی افتاده ….

 

حرکت نزولی بر روی چارت

 

حرکت نزولی ناموفق بوده و بازار به سمت بالا صعود می کند . آنچه کـه در اینجـا داریـم، یـک نمونـه کلاسیک از یک پولبک عمیق است. اگر شما فکر می کردید که حرکت نزولی یک حرکت ادامه دار خواھد بود ، شما تنھا نبودیـد . ھزاران نفر از تریدر ھای دیگر نیز ھمین فکر را می کردند ، اکثر این تریدر ھـا تحـت تـاثیر ایـن حرکـت بازار سفارشات فروش ست می کنند به امید اینکه بازار نزول خواھد کرد. ھنگامی که این کار اتفاق نمی افتد و بازار شروع به صعود می کند ، ھمـه تریـدر ھـایی کـه فروش داشته اند ، تریدھای خودشان را با تحمل ضرر می بندند. این پولبک ھای عمیق تعداد زیـادی از تریدر ھا را مجبور به باز کردن پوزیشن ھای فروش و خرید می کند و این چیزی ھـست کـه یـافتن اطلاعات کلیدی در مورد این بخش از بازار را برای تریدر ھا مھم می کند. بعدا متوجه خواھید شد که چگونـه موسـسات بـزرگ از پولبـک ھـای عمیـق بـرای قـرار دادن پوزیشن ھای بزرگ خود در بازار استفاده می کنند، به ھمین دلیل تایم فریمی که شـما مـی بینیـد در اندازه پولبک عمیق که ایجاد می شود تاثیر گذار خواھد بود.

چگونه می توان پولبک عمیق را تشخیص داد

اگر شما مدت زمان طولانی صرف تماشای چارت کرده باشـید بـه راحتـی مـی توانیـد پولبـک ھای عمیق را مشاھده کنید. اما اگر شما بدانید چطور پولبک ھای عمیق تعریف می شوند براحتـی می توانید انھا را بر روی چارت خود مشخص کنید. یک ویزگی بارز پولبک عمیق اینکه پولبک در نزدیکـی یـک از نھـایی تـرین نقـاط سـوینگی کـه شما تصور دارین تمام می شود اتفاق می افتد ….. زمانی که پولبک عمیق از یک سویینگ لـو شـروع میـشود ،نزدیـک یـک سـویینگ ھـای پایـان میپذیره و بالعکس. در موقعیتی که شما مطمئن نیستید انچه که مـی بینیـد یـک پولبـک عمیـق ھـست یـا چیـز دیگری. اگر یک پولبک عمیق در حالت رخ دادن باشد می تونید از ابـزار فیبونـاچی ریتریـسمنت بـرای تشخیص سریع استفاده کنید.

چرا سطح 76.4 %فیبو برا پیدا کردن پولبک عمیق خوب ھست

ھمانطور که من در مقاله فیبوناچی  اشاره کردم، بازار برای اینکه سطوح فیبو ناچی را ھدف قرار بدھد حرکت نمی کند، ھر کسی این مطلب را به شما بگوید یا دروغ می گوید و یا ھـیچ دیدگاھی نسبت به نحوه کار فارکس ندارد. تنھـا چیـزی کـه باعـث حرکـت در بـازار مـی شـود انجـام معاملات توسط تریدر ھا میباشد ، اگر بازار به یک سطح فیبو سـقوط کـرده و بـه اون سـطح واکـنش نشان داد و شروع به صعود کرد، دلیل صعودی شدن بازار اینکـه کـه تریـدر ھـای بانـک ھـا بـه انـدازه کافی سفارشات خرید در اون محل قرار داده اند و این خرید ھا باعث صعودی شدن بازار شده است. با اینکه سطوح فیبوناچی باعث حرکت بازار نمی شوند ولی ھنوز می تونند برای تریـدر ھـایی مفیـد باشد که نیاز به یک روش بصری برای شناسـایی پولبـک ھـایی کـه در حـال حاضـر در بـازار ھـست، باشد. مھم ھست که توجه داشته باشید که سـطح 76.4 % فیبـو سـطح خاصـی نیـست کـه مـن کشفش کرده باشم. آن فقط روشی ھست که به ما محلی را نشون میده که اکثریت تریـدر ھـا در اون ناحیه معتقداند پولبک عمیق ادامه روند قبلی است. واقعا شما می تونید طرحی بدھید که ھر سطح فیبوناچی بین 70 %و 90 % بـر روی چـارت می تواند نشانگر یک پولبک عمیق باشد، دلیل انکه من از سطح 76.4 استفاده می کنم ایـن اسـت که آن سطح نزدیک به وقتیکه تریدر ھایی که اعتقاد دارند پولبک عمیق ادامه رونـد قبلـی ھـست ، شروع به قرار دادن پوزیشن ھای خود در جھت روند قبلی می کنند. زمانی که به دنبال پولبک ھای عمیق در بازار ھستیم سطح 76.4 خیلـی مناسـبتر از سـطح 61.8 است.

چرا پولبک ھای عمیق رخ می دھد ؟

تنھا دلیلی که یک پولبک عمیق اتفاق می افتد این است کـه تریـدرھای بانـک ھـا مایلنـد تـا جایی که ممکن است تریدرھای خرده پا پوزیشن ھای خود را در جھت اشتباه باز کننـد. معمـولا در شروع روند ھای معکوس جدید پولبک ھای عمیق دیده می شـود، بـه ھمـین دلیـل شـما انھـا را در اینجا مشاھده می کنید در حالی که در خلاف جھت روند قراردارند چونکه تریدر ھای حرفـه ای مـی خواھند قبل از اینکه روند جدید شروع بشود تا جایی که ممکـن ھـست پوزیـشن ھـای بیـشتری در جھت معکوس باز گردد تا بتوانند حجم پوزیشن ھای اصلی خود را پر کنند. یک پولبک عمیق در اثر ایجاد این باور در تعداد زیادی از معامله گرانی به وجود میاد که اعتقاد دارند روند قبلی ادامه دار است، بھترین مثال برای این موضوع شروع روند صعودی usd/jpy میباشد.

 

تریـدرھای بانـک

 

زمانی که تریدر ھای خرده پـا فکـر میکننـد رونـد قبلـی ادامـه خواھـد یافـت و پوزیـشن ھـای خودشان را در پولبک عمیق و در جھت روند قبلی باز می کنند، این موضوع به تریـدر ھـای حرفـه ای  اجازه می دھد که ترید ھای خود را در جھت معکوس قراردھند و انھا مقدار زیادی سفارشات فـروش وارد شده در پولبک عمیق که با تصور ادامه دار بودن ریزش به بازار وارد شده اند رو دارند و می توانند به راحتی سفارشات خرید خودشان را پر کنند.

پیشگویی کردن اندازه روند معکوس با توجه به اندازه پولبک عمیق

یکی از راه ھای پیشبینی جایی کـه بـازار در حـال رفـتن ھـست و چقـدر ایـن حرکـت ادامـه خواھد یافت این ھستش که ھر چقدر پولبک عمیق بزرگ باشد ، اندازه حرکت تغییـر رونـد بـازار نیـز بزرگ خواھد بود. و این کاملا با دیدگاه کلاسیک استفاده از فیبو ھای پروجکشن مغایرت دارد. من حدس می زنم الان سوال این ھست که ….. ” چطور باید تـشخیص بـدیم پولبـک عمیـق بزرگ ھست یا خیر ؟ خوب این خیلی ساده تر از آنی ھست که شما فکر می کنید، یک پولبک بزرگ چیزی ھست که اکثر تریدرھا در بازار می توانند ببینید ، یـک پولبـک عمیـق در چـارت پـنج دقیقـه ای بـزرگ در نظـر گرفته نمی شود فقط به این دلیل که تریدر ھا در چارت پنج دقیقه ای فکر می کنند که پولبک عمیق ادامه روند قبلی است.

 

روند معکوس

 

اینجا یک پولبک عمیق در چارت پنج دقیقه ای usd/jpy داریم تریدرھای در اینجا یک حرکت صعودی بزرگ نگاه می کنند و معتقدن که بازار یک ھای بالاتر رو خواھد دید، زمانی که بازار ریزش می کند و شروع می کند به بالا امدن، انھـا فکـر میکننـد ایـن فقـط یک پولبک برای حرکت صعودی قبلی ھستش و انھا شروع به خرید می کنند به امید اینکه بازار یک ھایر ھای جدی تشکیل خواھد داد . علاوه بر این درصد بسیار زیادی از معامله گران در نمودار یک دقیقه ای خرید خواھند کرد، اگر ما به پولبک عمیق در چارت یک دقیقه ای نگاھی داشته باشیم ( که من نمی توانیم چون متاتریدرم به درستی کار نمی کند ) تریدر ھای در چارت یک دقیقه ای اون حرکت را یک روند صعودی بـزرگ در نظر می گیرند، بدین معنی که انھا تریدھای خرید خود را تحت تاثیر اینکه روند ادامـه خواھـد داشـت انجام می دھند. سوال این است که یک پولبک عمیق توسط تریدرھای تایم فریم ھای بـالاتر بـه چـه صـورتی دیده میشود؟


 

پولبک برای حرکت صعودی

 

و این ھمان پولبک عمیق است که در تایم فریم سی دقیقه ای دیـده میـشود. تریـدر ھـایی که از این تایم فریم استفاده می کنند نمی توانند حتی یک قدم از پولبک عمیق رو ببینید، ھمه انھـا فقط یک کندل استیک صعودی رو خواھند دید. اگر معامله گران در تایم سی دقیقـه نمـی تواننـد یـک پولبک عمیق رو ببیند ، ھیچ یک از معامله گران تایم فریم ھای بالاتر نمی توانند این پولبک عمیق رو ببینید . ً بنابراین ما تنھا معامله گران در تایم فریم یک ، پنج و احتمالا پانزده دقیقه رو خواھیم داشـت که معاملات خود رو در پولبک عمیق قرار خواھند داد، این بدان معنی است وقتی که پولبک عمیق به  پایان می رسد و بازار شروع به حرکت در جھت روند جدید مـی کنـد، احتمـالا فقـط سـه مجموعـه از معامله گران ترید ھای خود را با ضرر خواھند بست .

مقایسه کنید با ان پولبک عمیق که در شروع روند صعودی usd/jpy دیدید، جایی که ھرکس در چارت ھفتگی و پایینتر می توانست در روی پولبک که به نظر می رسید ادامه دھنده روند نزولـی قبل باشد فروش داشته باشد ، سپس شما می توانید ببینید چقدر پولبک عمیـق بزرگتـر ھـست در دوره ای که در ان تایم فریم ظاھر می شود، بیشتر تریدر ھایی که تریدر ھـای خودشـان را در جھـت پولبک عمیق قرار می دھند، که این به نوبه خود به این معنی ھستش که تعداد بیشتری از تریدر ھا زمانی که پولبک به اتمام می رسه ضرر می کنند. بنابراین پولبک عمیق بزرگتر ، تریدر ھای بیشتری رو وارد پوزیـشن ھـای بـا دیـدگاه ادامـه دار بودن روند قبلی می کنه ، اگر ھمه این تریدر ھا تریدر ھای خودشان را در جھـت پولبـک قـرار بدھنـد پس زمانی که بازار برمی گرده و شروع می کنه به رفتن در جھـت دیگـری ، معاملـه گـران معـاملات خودشون در معرض ضرر می بینند، در نھایت ضررشان بزرگ تر خواھد شد تا معاملات خـودرا ببندنـد، زمانی که انھا معاملات خود را ببندند ، سفارشات بیشتری وارد بازار خواھـد شـد و بـازار را در جھـت معکوس جدید به پیش پرتاب خواھد کرد. به عنوان مثال در usd/jpy اکثریت تریدر ھای که در پولبک عمیق ، با این دیدگاه که بـازار در جھت روند قبلی به حرکت نزولی خودش ادامه خواھد داد اقـدام بـه فـروش کردنـد، زمـانی کـه بـازار شروع به حرکت صعودی می کند، معاملات فروش تریدر ھا که قرار بود سود ده باشد شروع به تولید ضرر میکند، بنابراین انھا شروع به بستن پوزیشن ھای فروش خودشون مـی کننـدو تنھـا راه بـستن یک معامله فروش ، انجام یک معامله خرید ھـستش، بنـابراین تریـدر ھـای فروشـنده ، تعـداد بـسیار زیادی سفارش خرید به بازار پمپاز می کنند که باعث افزایش قیمت و تغییر روند اصلی می گردد.

اندازه برگشت یک پولبک عمیق ایجاد شده بستگی به دو چیز دارد :   

1 -قبل از تشکیل پولبک عمیق ، مدت زمان روند قبلی چقدر بوده است
2 -پولبک عمیق به چه بزرگی ھست

در تایم فریم بالاتر، پولبـک عمیـق دیـده شـود بـه طبـع تعداد تریدرھایی که معاملات خودرا در جھت پولبک قرار میدھند نیز بیشتر خواھد بود. با آنالیز دو شرط فوق شما می توانید با درجه اطمینان خـوبی میـزان بزرگـی برگـشت بعـد از پولبـک عمیق و ھمچنین اندازه حرکت که بعد از پولبک عمیق ایجاد می شود رو مشخص کنید.

مطالب مرتبط