بروکرها
forex
بازی سرگرم کننده بده بستان برای هیچ در بازار فارکس

بازی سرگرم کننده بده بستان برای هیچ در بازار فارکس

متاسفانه معامله در فارکس چندان ھم ساده نیست. بدست آوردن پول از این بازار نیازمند اینست کـه شما عمیقا به تفکر در مورد نحوه عملکرد فارکس بپردازید. تنھا کاری که باید انجام دھیـد اینـست کـه حقـایق مرتبط با بازار فارکس را درک کنید. این حقایق تماما در این مقاله برای شما تشریح شده است. مدت زمان زیادی صرف شده است تا موضوعاتی کـه در ایـن کتـاب بـه شـما ارایـه میـشوند را کـشف کنم. در ابتدا زمانی که یاد گرفتم این بازار یک محیط در مجموع صفر (بازی صفر-صفر) است نمیتوانـستم درک کنم که چطور این یافته جدید را برای طراحی استراتژیھای معاملاتی یا درک بھتـر بـازار بایـد بکـار ببنـدم.

فقـط اینطور به نظر میرسید که گزینه ھای بیشتری برای بازی کردن دارم که متفـاوت تـر از آن چیـزی ھـست کـه قبلا به صورت آنلاین موجود بود. به ھر جھت من به موقع شروع کردم به تفکر در مورد ایده ھا و مفـاھیمی در بازار که برای ھرکسی واقعی باشد. بسیاری از افراد میدانند که بیش از 90 درصد از معامله گران به صورت پیوسته در حـال از دسـت دادن پولھایشان در بازار ھستند و این بیانگر ایـن نکتـه اسـت کـه تعـداد بیـشماری از معاملـه گـران دارنـد در زمـان معامله کردن چیزی را به اشتباه انجام میدھند.

ما میدانیم که شما چه زمانی در حال از دست دادن پول ھستید. ما میدانیم که شما چه زمانی وارد معامله ای خواھی شد و ھمچنین یک ایده بسیار عالی از محلی که حـد زیان خودت را قرار میدھی داریم. شما ھنگام مطالعه این طرز فکر ممکن است با خود بگویید خوب که چی؟ این طرز فکر چه کاری قرار است با معامله گری بکند؟ این طرز فکر قرار است ھر کاری با معامله گری بکند برای اینکه ھمه ما بخشی از یک بـازار در مجمـوع صـفر ھستیم.

بازاری که در حقیقت ھیچ پولی در آن بدست نمی آید و یا از دست نمیرود بلکه فقط منتقل میشود. فکر میکنید زمانی که در معامله ای برنده میشوید چه کسی به شما پول میدھد؟ کارگزاریتان یا بازار؟ بازار درست است؟ ولی بازار چه کسی است؟ بازار شامل ھر کسی میشود. اگر شما در حال استفاده از ھر یک از روشھای معامله گری که در زیر فھرست شده ھستید پس من میتوانم پولھایتان را از چنگتان دربیاورم!

  • حمایــت و مقاومــت
  • الگوھــای کنــدل اســتیک
  • میانگین ھــای متحــرک
  • عرضــه و تقاضــا
  • بریــک اوتھا (شکست ھا)

من بسیار بسیار دقیق چگونگی استفاده معامله گران از این روشھا را میدانم و با احتمال بالا جایی را که ھنگام ورود به معامله ای حد ضررشان را قرار میدھند بلدم. آیا با خودتان فکر میکنید که با وجود دانستن چگونگی معامله شما مـن یـک لبـه قیمتـی را در بـازار بـه شـما نشان خواھم داد؟ (لبه ھای قیمتی نقاط ورود و خروج بازار ھستند که به وسیله متدھای مختلف تکنیکال محاسبه و به دست می آید و منظور نویسنده اینست که کله گنده ھا به دلیل تسلط بـر تمـامی ایـن روشـھا ھیچگـاه بـه گونه ای عمل نمیکنند که شما به راحتی و دقیقا بتوانید این نقاط را پیش بینی یا پیدا کنید).

درک نحوه بازی بانک ها

تجارت در فارکس چیزیست که با نام بازی صفر- صفر شناخته میـشود. مفھـوم آن اینـست کـه سـود یک نفر در گروی زیان فرد دیگریست. زمانی که شما وارد معامله ای شدید که با 10000 پوند سود برای شما خاتمه یافت این پول از طـرف معامله گر دیگری آمده که فکر میکرده بازار در جھتی مخالف جھت ورود شما حرکت خواھد کرد (به عنوان مثال شما با خرید وارد شده اید در حالیکه ھمزمان و در ھمان پوزیشن تریدر دیگری با فروش وارد شده خرید شما با فروش طرف مقابل جور شده با صعود قیمت شما وارد سود و طـرف مقابـل وارد زیان شده است.)

وقتی شما 10000 پوند از دست میدھید این پول اساسا توسط معاملـه گـر دیگـری برداشـت میـشود برای اینکه شما جھت حرکت بازار را اشتباه برآورد کرده اید.مھم است متوجه باشید کـه ایـن حقیقتـی بـرای ھر کس در بازار است(برای ھر کسی ممکن است اتفاق بیفتد). مھم نیست شما معامله گری ھستید که برای یک بانک کار میکنید یا به عنوان یک معامله گر خرده یا در خانه مشغول معامله ھستید تنھا راه بدست آوردن پول توسط شما از دست رفتن پول توسط سایر معامله گران است و بالعکس. واقعیت اینست که در صد کمی از معامله گران ھستند که واقعیت بازار فارکس را درک کرده اند.

روند ساخته شده است تا شما را وادار به از دست دادن پول بکند

این جمله بسیار بحث برانگیز است برای اینکه من میدانم مفھوم روند به طور عمیقی در ذھـن تقریبـا تمامی معامله گران فارکس ریشه دوانده است. چیزی که من قصد دارم تا در طول این کورس آموزشی به شما نشان بدھم اینست کـه چـرا تعریـف و درکـی که شما از روند دارید دقیقا برای از دست دادن پول توسط شما ساخته شده است. در زمانی که شما در حال مطالعه در خلال این کورس ھستید از شما میخواھم در مـورد یـک چیـز کمـی فکـر کنید. چه زمانی یک حرکت به یک روند تبدیل میشود و آیا تمامی حرکات به عنوان یک روند قابل بررسی ھستند؟ داشتن یک طرز فکر عمیق از روند به عنوان یک مفھوم کلیدی در بازار چیزیست که من میخواھم شما از ایـن مقاله برداشت کنید.

تعریف یک روند

کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع آنھایی ھستند که یک تغییر قیمتی بزرگ در بازار را نشان میدھند. این کندلھا چیزی ھستند که یک رونـد را توصـیف میکننـد بـدون کنـدلھای دارای دامنـه نوسـان وسـیع توضیح حرکت روند دار در بازار به طرز آشکاری بسیار مشکل خواھد بود. از زمانی که اکثر معامله گران با دیدن این کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع پی به میزان قـدرت یـک روند می برند این کندلھا نقش بسیار مھمی را در برداشت معامله گران از آنچه در بازار میگذرد ایفا میکنند. بعدا در این مقاله در مورد این موضوع خواھم کرد. فعلا موضوع مھمتری ھست که شما باید در مورد کندلھای با دامنه نوسـان وسـیع بدانیـد.زمـانی کـه معامله گران یک کندل با دامنه نوسان وسیع میبینند که در بازار شکل گرفته است در مسیر حرکت کندل وارد بازار میشوند.دلیل اینکه آنھا به محض دیـدن ایـن کنـدلھا وارد بـازار میـشوند وجـود یـک ویژگـی شخـصیتی در معامله گری به نام شخصیت واکنش پذیر است (شخصیت تاثیر پذیر).

معامله گرانی که با دیدن کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع سریعا وارد معامله میشوند این کار را بر اساس ھیچ روش عقلانی و منطقی از روشـھای تحلیـل تکنیکـال انجـام نمیدھنـد بلکـه ایـن کـار را بـه دلیـل احساسات انجام میدھند.ترس واژه بھتری اسـت. آنھـا ایـن کنـدلھا را میبیننـد و بـاور دارنـد کـه اگـر وارد بـازار نشوند و ھمین الان معامله ای را ترتیب ندھند فرصت بدست آوردن پول زیادی را از دست میدھند. بزرگ بودن طول میله کندل اثر زیادی را بر میزان ترس از دست دادن پول در تریدرھایی که در آن کندل ترید کرده اند، خواھد داشت. چرا که این باور را در آنھا بوجود میارود که شاید پول زیادی از دست بدھند.

ھرچقدر سایز کندل دارای دامنه نوسان وسیع بزرگتر باشد اطمینان بیشتری به معامله گـران میدھـد از این بابت که بازار قصد دارد به سمت بالا یا پایین حرکت کند. دلیل شکل گیری حجـم بـالای چنـین کنـدلی ھنگام انتشار یک خبر این است: این حجم بالای معاملات توسط معامله گران احـساسی بـه وجـود مـی آیـد اینھا با دیدن وقوع یک حرکت با اندازه بزرگ میپذیرند که بـازار قـصد دارد قطعـا در ھمـان مـسیر ایـن حرکـت را ادامه بدھد. حرکاتی را که من در شکل پایین علامت زده ام چیزی است کـه معاملـه گـران احـساسی (تـاثیر پذیر) نوعا آنھا را به عنوان فرصتھای معاملاتی میبینند.

معامله گران در این نوع از حرکات برای ورود به معامله کشیده میشوند بـرای اینکـه ھربـار اینگونـه بـه نظر میرسد که بازار واقعا با قدرت در حال حرکت به سمت بالاست. به این واقعیت توجه داشته باشید که به زودی پس از وقوع چنین حرکاتی بازار یا از حرکت می ایستد یا اینکه شروع به حرکت در خلاف جھت قبلی میکند. این حرکات با ھدف بدست آوردن پول از معامله گران تاثیر پذیر توسط بانکھا انجام میشود این معاملـه گران تاثیر پذیر (احساسی) در سرتاسر تمامی تایم فریم ھا حضور دارند حتی یک دقیقه ھم اینطور فکر نکنیـد که چون من آنھا را در چارت یک ساعته نشان داده ام به این معنی اسـت کـه شـما فقـط میتوانیـد آنھـا را در چارت یک ساعته پیدا کنید. شما میتوانید این حرکات بزرگ بـازار بـا کنـدلھای بـزرگ بـا دامنـه نوسـان وسـیع را در تمـامی تـایم فـریم ھـا مشاھده کنید اثری که این حرکات روی معامله گران در بازار دارند یکسان است صرف نظر از تایم فریمـی کـه در آن بررسی میشوند.  

سه فاز حرکتی در جریان تشکیل یک روند

قصد دارم 3 مرحله ای را که در ھر حرکت جھت دار در بـازار میبینیـد بـه شـما نـشان دھم. من با توضیح اینکه این 3 مرحله چیست و اینکه چرا در بازار اتفاق میافتند شروع خواھم کرد و سـپس با ارایه مثالھایی که به طور واضح نحوه وقوع این 3 مرحله را نشان میدھند ادامه خواھم داد. تمامی حرکاتی که یک روند را در مارکت شکل میدھند از 3 مرحله تشکیل میـشوند ایـن سـه مرحلـه یکی پس از دیگری روی میدھد تا حرکتی که در چارتمان میبینیم را شکل دھند.

نکته:

تعریف من از روندحرکت قیمت از نقطه ای به نقطه دیگر بدون پولبک یا رنج شدن بارز اسـت کـه در طـی یـک حرکت صورت میگیرد.

مرحله اول: عدم تعادل در سفارشات

علتی که پشت تمامی تغییرات جھت دار قیمت در بازار نھفته است عدم تعادل میباشد.علت اینکه به این نام خوانده میشود بدلیل فرایندیست که لازم است در مورد قیمت اتفاق بیفتد تا جھـت یـا مـسیر حرکـت آنرا عوض کند.تنھا دلیلی که میتواند مسیر قیمت را عوض کند آمدن دستوراتی به بازار است که از نظر اندازه بزرگتر از دستوراتی باشد که قیمت را در مسیر فعلی اش حرکت میدھند (یک حرکت بالارونده به واسطه دستورات خرید بزرگ ایجاد میشود حـال اگـر دسـتور فروشـی بزرگتر از تمامی دستورات خرید وارد بازار شود تمامی خریدھای موجود را جمع میکند و چون دیگر سفارشـی برای جور شدن نیست قیمت برای جور شدن با سفارشـات بعـدی بـه سـمت پـایین حرکـت کـرده و جھـت را عوض میکند).

مثال:

اگر قیمت یورو/دلار در حال حاضر در حال افزایش است به این معنی است که دستورات خریدی که وارد بـازار میشوند از نظر حجم و اندازه بزرگتر از دستورات فروشی ھستند که ھمزمان وارد بـازار میـشوند ھمـین طـور برای اینکه قیمت شروع به سقوط کند نیـاز اسـت تـا دسـتورات فروشـی بزرگتـر از دسـتورات خریـد وارد بـازار شوند وقتی این اتفاق افتاد دستورات خرید مصرف میشوند و قیمت بدلیل عـدم تعـادلی کـه میـان دسـتورات خرید و فروش بوجود می آید شروع خواھد کرد به سقوط. ھر زمان که شما تغییری در مسیر حرکت قیمت میبینید علت وقوع آن ھمین عدم تعادل است.ایـن اتفـاق در شروع تمامی حرکات بازار میافتد مھم نیست که شما در چه تایم فریمی آنرا میبینید.

مرحله دوم: نقد کردن (تسویه)

این مرحله بدلیل عدم تعادلی که در مرحله اول روی داد به وقوع میپیوندد. در مرحله اول یک دسته از سفارشات با اندازه ای بزرگتـر از انـدازه سفارشـاتی کـه بـازار را در مـسیر خودش ھل میدھند وارد بازار میشود این علت ایجاد این قطعه حرکتی از برگشت قیمت اسـت ھنگـامی کـه قیمت شروع به حرکت در مسیری عکس مسیر قبلـی اش میکنـد معاملـه گرانـی کـه سفارشـات خـود را در مسیر قبل از برگشت گذاشته اند شروع میکنند به نقـد کـردن معاملاتـشان ھنگـامی کـه ایـن معاملـه گـران سفارشاتی را که قبل از برگشت گذاشته اند نقد میکنند این کار قیمت را ھرچه بیشتر در جھتی که برگشته ھل میدھد.

مثال:

بگذارید بگوییم قیمت یورو/دلار در حال حاضر در حال افزایش است افراد در حـال گذاشـتن سفارشـات خرید ھـستند بـرای اینکـه آنـان معتقدنـد قیمـت در آینـده نیـز بـه بـالا رفـتن ادامـه خواھـد داد حـالا بانکھـا بـا سفارشات فروش وارد شده قیمت را برگردانده و باعث سقوط آن میشوند حالا تمامی معاملـه گرانـی کـه بـا خرید وارد شده بودند با افت بیشتر قیمت زیانشان بزرگتر و بزرگتر میشود این معامله گران شـروع بـه بـستن سفارشات خرید خود میکنند به این دلیل قیمت بیشتر و سریعتر سقوط میکنـد بـرای اینکـه عـدم تعـادل بـین سفارشات خرید و فروش بسیار بزرگتر شده است. موضوع بسیار مھم در تحقق فاز تسویه حرکتی است که با بستن معاملات بازنده ایجاد میـشود و ایـن تمامـا وابسته به این است که چه تعداد از معامله گران قبل از حرکت برگشتی وارد معامله در مـسیر قبلـی قیمـت شده اند. (پس بانکھا ھر چقدر حرکت قبلی را با فرمی فریبنده تر ایجاد کنند(کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع بزرگتر و بیشتر)  که میتوان گفت:

تو مو میبینی و او پیچش مو
تو ابرو او اشارت ھای ابرو

یا به اصطلاح خودمانی و عامیانه در خصوص کندلھای بزرگ میتوان از واژه دون پاشیدن استفاده کرد. ھرچقدر تعداد معامله گرانی که وارد بازار در مسیر قبلی قیمت شده اند بیشتر باشد حرکت بزرگتری با تسویه کردن آنھا ایجاد میشودبدلیل اینکه حجم وسیعی از سفارشات در حال وارد شدن به بازار ھستند.

مرحله3: ھوشیاری

اخرین مرحله از 3 مرحله مرحله ھوشیاری نامیده میشود. مرحله سوم مجموع تمامی حرکات بازار است که توسط دو مرحله اول تولید شده است. مرحله عدم تعادل و مرحله تسویه باعث یک حرکت به اندازه کافی بزرگ در قیمت و بازار میـشوند تـا افـراد را به شکل گیریه یک حرکت متقاعد کنند زمانی که افراد دیدند که یک روند شکل گرفته است در جھـت آن وارد معامله میشوند برای اینکه آنھا به حرکت قیمت در جھت روند بیشتر از برگشت آن و حرکت در جھت مخـالف احتمال میدھند.

زمانی که این افراد سفارشات خود را وارد میکنند قیمت در مـسیری کـه در پـیش گرفتـه بیـشتر ھـم حرکـت میکند وقتی که طی دو مرحله اول عدم تعادل میان سفارشات خرید و فروش بزرگتـر شـد مرحلـه ھوشـیاری شروع میشود بدین ترتیب که معامله گرانی که در مسیر حرکت قبلی معامله میکردند معاملات خود را بسته وشروع به ورود به معاملات در جھتی میکنند که بازار برگشته است.

مطالب مرتبط